Własność intelektualna

Terminem tym posługujemy się dla oznaczenia bezwzględnych (skutecznych erga omnes) praw podmiotowych na dobrach niematerialnych.

Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) definiuje pojęcie własności intelektualnej, jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do:

 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych
 • działalności wykonawczej artystów,
 • zapisów dźwięków oraz audycji radiowych i telewizyjnych,
 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej
 • odkryć naukowych
 • wzorów przemysłowych
 • znaków towarowych
 • znaków usługowych
 • nazw firmowych i oznaczeń handlowych
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją

Oraz wszelkich innych praw dotyczących własności intelektualnej w dziedzinach: przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej

Własność intelektualna dzieli się na dwie podstawowe kategorie:

 • prawa autorskie (utwory) i prawa pokrewne
 • własność przemysłową (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych).

Osobną grupą przedmiotów własności intelektualnej jest know-how.

Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021