Informacje dla twórców

Jeśli efektem pracy twórczej np. studenta czy pracownika naukowego jest

  • wynalazek,
  • wzór użytkowy,
  • wzór przemysłowy
  • znak towarowy,
  • czy topografia układów scalonych

należy w pierwszej kolejności zgłosić je do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakiekolwiek ujawnienie rozwiązania przed dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP uniemożliwi uzyskanie ochrony prawnej.

Po dokonaniu zgłoszenia rozwiązania można, np.: publikować artykuły naukowe, prowadzić wykłady, pisać pracę inżynierską, magisterską lub doktorską dotyczącą naszego rozwiązania, opowiadać znajomym, czy też wysyłać zdjęcia itp.

W Politechnice Lubelskiej wprowadzono szereg dokumentów regulujących prawa własności intelektualnej w Uczelni.

Uchwała Nr 4/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej

stanowi Załącznik do Uchwały Nr 4/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Ocena punktowa

Fragment z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

§ 19. 1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5, przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:

100 pkt w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanegoza granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

75 pkt w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

50 pkt w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu

50 pkt w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez CentralnyOśrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office)

30pkt w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą

§ 19.2.W przypadku przyznania więcej niż jednego:1)patentu na ten sam wynalazek, 2)prawa ochronnego na ten samwzór użytkowy,3)wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji określonej zgodnie z przepisem ust. 1.


© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021