wazneInformacje dla twórców

Jeśli efektem pracy twórczej np. studenta czy pracownika naukowego jest

  • wynalazek,
  • wzór użytkowy,
  • wzór przemysłowy
  • znak towarowy,
  • czy topografia układów scalonych

należy w pierwszej kolejności zgłosić je do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakiekolwiek ujawnienie rozwiązania przed dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP uniemożliwi uzyskanie ochrony prawnej.

Po dokonaniu zgłoszenia rozwiązania można, np.: publikować artykuły naukowe, prowadzić wykłady, pisać pracę inżynierską, magisterską lub doktorską dotyczącą naszego rozwiązania, opowiadać znajomym, czy też wysyłać zdjęcia itp.

W Politechnice Lubelskiej wprowadzono szereg dokumentów regulujących prawa własności intelektualnej w Uczelni.

Uchwała Nr 14/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej

Załącznik do Uchwały Nr 14/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wzory umów dotyczące własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną Uczelni uwzględnione zostało także w „Polityce zarządzania ryzykiem w Politechnice Lubelskiej” i ujęte w obszarze działalności Uczelni pkt 1. Działalność naukowo-badawcza ppkt. 2.5 Działalność podstawowa

 Zarządzenie Nr R 29/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Politechnice Lubelskiej

informacjaOcena punktowa

Fragment z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U.2012.877 z późn. zm.)

§ 8. 1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1, obejmuje następujące parametry:

ZAŁĄCZNIK nr 4
KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

I. Osiągnięcia naukowe i twórcze

ksiazki online

Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 25 pkt oraz w przypadku wdrożenia wynalazku do stosowania dodatkowe 25 pkt; punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku.

Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 15 pkt

Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej – 10 pkt oraz w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt; punktowane jest tylko jedno zastosowanie wzoru.

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 2 pkt

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2020