Wynalazki

Patenty są udzielane (art. 24 Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

  1. Wynalazek (art. 25 Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.
  2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
  3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021