Topografie układów scalonych

 1. Przez topografię układu scalonego (art. 196 Dz.U. z 2013 r., poz. 1410), zwaną dalej "topografią", rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

2. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Polish -> Polish...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021